Rezervace auta

Informace o rezervaci auta Škoda Octavia 1.6 *automatic*

 • 1. Výběr služeb
 • 2. Ceny služeb
 • 3. Údaje o řidiči

Rezervace

Auto :


Datum vyzvednutí :


hodina :Datum vrácení :


hodina :Místo přistavení :
Místo vrácení :
K autu si můžete objednat tyto služby :

Příslušenství :

 •   Nosič kol (4 ks)
 •   Dětská sedačka
 •   GPS Tom Tom
 •   Střešní box 350 l
 •   Sněhové řetězy
 •   Cesta do zahraničí (?)
  Povinné pojištění pro cesty do zahraničí v rámci EU.
 •   Snížení spoluúčasti-50% (?)
  Připojištění,které snižuje Vaší spoluúčast při havárii na polovinu.Nevztahuje se na poškození interiéru vozidla nekryje zlomené/ztracené klíče od vozidla, natankování špatného paliva, poškození čelního skla a poškození či ztrátu GPS přístroje či jeho částí.
 •   Bez spoluúčasti (?)
  Úplné pojištění při havárii vozidla, neplatíte za případnou škodu,která eliminuje i spoluúčast v případě nehody či krádeže, pokusu o krádež a vandalismu, pokud vozidlo je užíváno v souladu s podmínkami pronájemní smlouvy.Nevztahuje se na poškození interiéru vozidla nekryje zlomené/ztracené klíče od vozidla, natankování špatného paliva, poškození čelního skla a poškození či ztrátu GPS přístroje či jeho částí.

  zkuste


 

Škoda Octavia

Pokud potřebujete pronájem bezpečného vozidla s velkým zavazadlovým prostorem na rodinné výlety nebo pro firemní účely zvolíte nejprodávanější vozidlo v České Republice Škoda Octavia. Toto vozidlo splňuje přísná kritéria střední třídy, které zaručí komfort a prostor. Pronájem auta Škoda Octavia můžete realizovat přímo na letišti, kde vám bude vozidlo přistaveno přímo před terminál. Objemný zavazadlový prostor pojme kufry, tašky celé rodiny. Škoda Octavia je ekonomické vozidlo, které dokáže držet malou spotřebu na hodnotách do 7l.

Cena pronájmu zahrnuje:

 • zákonné pojištění (poškození druhého vozu)
 • havarijní pojištění s omezenou odpovědností - spoluúčast 10% (min. 10.000 Kč)
 • neomezené kilometry
 • přistavení vozidla zdarma (při pronájmu od 2 dnů)
 • dálniční známku pro ČR
 • silniční daň pro ČR
 • NONSTOP asistenční službu po ČR a Evropu
 • pravidelný servis

Cena pronájmu nezahrnuje:

 • palivo
 • spoluúčast při nehodě z vlastního zavinění 10% minimálně však 10.000 Kč
 • náhradní vůz při nehodě způsobené vlastním zaviněním

Strana: 1/3


Dlouhodobé pronájmy

Škoda Octavia víkend

Další řidič zdarma


Reference

Vaše hodnocení nás zajímají, napište nám: info(at)encar.cz

Martina, Dubaj

opětovně využívám při svých služebních cestách do ČR autopůjčovnu Encar na letišti v Praze, pro spolehlivost a flexibilitu ,kvalitu nabízených voz ...

jana Novotna,

individuální přístup, převzetí vozidla do 10 minut, nízká kauce. dlouhodobý pronájem vozidla pro naši firmu fungoval zcela bez potíží. děkujeme ...

emil, Praha

Téměř půlnoční zkušenost s dlouhodobým pronájmem auta-Škoda Octavia u Encar byla pozitivní, cena příznivá. děkuji Emil


číst : Reference zákazníků

Obchodní podmínky

I. Doba pronájmu vozidla

Vozidlo si lze zapůjčit na libovolně dlouhou dobu, nejkratší účtované období je 1 den (24 hodin) od počátku pronájmu. Překročení této doby o více než 1 hodinu je účtována další denní sazba. Dobu pronájmu lze prodloužit, pokud si o to nájemce písemně, telefonicky nebo osobně požádá před uplynutím doby pronájmu. Vždy bude potvrzeno pomocí SMS nebo emailem.

II. Rezervace

Přistavení typu a výbavy vozidla včetně doplňkových služeb bude provedeno na základě potvrzené rezervace pronajímatelem. Rezervaci můžete provést: telefonicky, online, emailem: info@encar.cz

III. Platební podmínky

Platbu je možno provést:

·          možnost fakturace (pouze pro stálé klienty)

·          převodem na účet

IV. Potřebné doklady

Potřebné doklady je třeba předložit před zapůjčením vozidla. V případě přistavení vozu je nutné doklady zaslat nejpozději 3 hodiny před zapůjčením na email: res@encar.cz, nebo zavolat na číslo +420 777 560 690 jinak nemůže být vozidlo přistaveno. Kopie dokladů budou na místě přistavení porovnány s originály dokladů.

Požadované doklady pro fyzickou osobu:

·          Kopie platného občanského průkazu (případně platného pasu)

·          Kopie platného řidičského průkazu

Požadované doklady pro právnickou osobu:

·          Kopie platného občanského průkazu (případně platného pasu)

·          Kopie platného řídičského průkazu

·          Kopie platného výpisu z obchodního rejstříku

V. Kauce

Při pronájmu automobilu je půjčovna oprávněna vyžadovat od zákazníka zálohu(kauci)ve výši nejméně 10 000 – 25 000,-Kč. Dle typu pronajímaného vozidla (součástí online rezervace) jako garance za případné závazky plynoucího z vypůjčení vozidla zákazníkem. Vratná kauce bude vybrána v hotovosti nebo kartou před zapůjčením vozidla a následně vrácena po převzetí vozu.Vrácení kauce na kartu může trvat 3-7 pracovních dnů v závislosti na bance a zemi. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např. nedotankování, další ujeté kilometry nad měsíční limit kilometrů, mýtí auta, zaplacení dopravních přestupků a pokut,ztráta nebo poškození příslušenství,GPS,autosedačky atd..). Nájemce vozidla s tímto možným čerpáním kauce byl seznámen a souhlasí.

VI. Minimální věk

Vůz může být zapůjčen osobě starší 25 let, která je držitelem řidičského průkazu nejméně 4 roky.

VII. Další řidič

Vozidlo může řídit jiný (druhý) řidič, pokud je uveden ve smlouvě o nájmu vozidla. Tento (druhý) řidič musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy a nájemce ručí za to, že druhý řidič splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. V případě předání vozidla k řízení jiné osobě, která není uvedena ve smlouvě o nájmu, bude účtován sankční poplatek 2.000,- Kč. Navíc se ruší všechny objednané doplňkové služby a veškerá rizika spojená s případnou havárií ponese klient. Nabízíme také pronájem vozidla s řidičem za příplatek 200,-Kč/hodinu.(bez DPH)

VIII. Povinnosti nájemce

Nájemce splní svůj závazek řádně a včas, je-li platba připsána v plné výši na účet pronajímatele nejpozději v den splatnosti uvedeném na daňovém dokladu. Nájemce souhlasí s pořízením fotodokumentace vozidla před zapůjčením.

Nájemce se zavazuje:

a) při opuštění vozidla neponechávat uvnitř vozidla jakákoli ležící zavazadla nebo jiné předměty, které by byly důvodem k vniknutí do vozidla.

b) při opuštění vozidla neponechávat uvnitř vozidla jakékoli dokumentace k vozidlu

V případě vzniku jakékoliv pojistné události poskytnout veškerou součinnost, zejména se zavazuje jakoukoliv pojistnou událost nahlásit Policii příslušného státu a zajistit veškeré prvotní potřebné dokumenty vztahující se k vzniklé škodě s tím, že o pojistné události neprodleně informuje pronajímatele. Klient je povinen vrátit vozidlo včetně veškerého příslušenství, dokumentů a klíčů v době a místě uvedeném ve smlouvě a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pronajímatel může okamžitě odstoupit od nájemní smlouvy v případě nezaplacení jakékoliv pohledávky nebo včasného nevrácení vozu a začít ihned činit kroky, které povedou k navrácení vozidla nebo zaplacení dlužné částky, a to včetně výjezdu, který tyto kroky provede bezprostředně na místě.

Při dlouhodobém pronájmu vozidla je klient povinen přistavit vůz jednou měsíčně ke kontrole technického stavu vozidla, případně umožnit jeho běžnou údržbu. Klient je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na vozidle během užívá ní projeví a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost klient nesplní, odpovídá za škody tím způsobené a ztrácí nároky, kterému jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel, kromě těch případů, kdy potřeba opravy vznikla v dů sledku nesprávného užívání vozidla nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek této nájemní smlouvy či už klientem nebo osobami, kterým klient umožnil k vozu přístup.

Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele použít vozidlo pro účely taxislužby, autopůjčovny nebo autoškoly, popřípadě předat vozidlo do užívání třetím osobám. Za třetí osobu se pro účely tohoto ustanovení nepovažují zaměstnanci nájemce. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele provádět jakékoliv úpravy předmětu nájmu, včetně umístění cizí reklamy.

IX. Práva a povinnosti pronajímatele

a) pojistit vozidlo pro případ poškození nebo zničení v důsledku havárie, poškození nebo zničení v důsledku živelné události, pro případ odcizení vozidla s územním rozsahem ČR a ostatní evropské země, včetně pojištění sedadel

b) zajistit v plném rozsahu servis vozidla. Servisem se pro účel této smlouvy rozumí provádění pravidelných garančních a pogarančních prohlídek dle servisního plánu a preventivní prohlídky vozidla nejméně jedenkrát za šest měsíců nebo každých 15 000 km.

c) pronajímatel je oprávněn kdykoliv zkontrolovat stav, umístění a způsob užívání vozidla, a to i bez předchozího oznámení kontroly. Nájemce uděluje pronajímateli svolení k přístupu za účelem kontroly stavu, umístění a způsobu užívání vozidla.

X. Cesty do zahraničí

Jízda do některých zemí může být omezena. Omezení v jízdě se týká výjezdu do zemí bývalé Jugoslávie (kromě Chorvatska, Slovinska), bývalého Sovětského svazu, Albánie, Bulharska a Rumunska. Jízda do zemí: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovensko, Maďarsko, země Beneluxu je povolena za poplatek viz rezervační systém.. Jízda do ostatních zemí je dle dohody a vždy musí být země výjezdu uvedená ve pronájemní smlouvě.

XI. Nájemné a poplatky

a)počet ujetých kilometru může být omezen viz.pronajemní smlouva. Při dlouhodobém pronájmu max počet kilometrů je 2500 měsíčně.

b) v případě, že vozidlo nebude vráceno v určeném termínu, hradí nájemce veškeré náklady, které pronajímateli v důsledku této skutečnosti vznikly a zároveň uhradí nájem vypočtený z částky nájmu za jeden den

XII. Odpovědnost za škodu

a) zajištění odtahu havarovaného vozidla v rámci ČR, EU a států Evropy. V případě, že dopravní nehoda bude zaviněna třetí osobou, bude vozidlo odtaženo na náklady pronajímatele. V případě, že dopravní nehoda bude způsobena nájemcem, bude odtah havarovaného vozidla proveden na náklady nájemce, který se zavazuje tyto náklady uhradit pronajimateli do 5ti pracovních dnů od jejich vyúčtování.

b) Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozidla.

c) Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky (např pokuty za dopravní přestupky)  za nájemcem uvedené ve smlouvě o pronájmu nebo v těchto podmínkách, mohou být pronajímatelem čerpány z kauce.

d) Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného ceníku pronajímatele.

XIII. Nehoda, poškození a odcizení vozidla

V ceně pronájmu vozidla je zahrnuto zákonné pojištění, havarijní pojištění s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním (spoluúčast 10%, min. však 10.000,- Kč, pojištění čelního skla) a pojištění proti odcizení vozu (spoluúčast 10%, min. však 10.000,- Kč). V případě  dopravní nehody, poškození nebo odcizení vozu či jeho části (bez ohledu na to, zda je klient zavinil či nikoliv) je klient povinen přivolat POLICII, aby nehodu vyšetřila a o šetření, případně jeho výsledku, vydala klientovi potvrzení, které je klient povinen předat pronajímateli. Nájemce je povinen neprodleně předat veškerou potřebnou dokumentaci (protokol policie příslušného státu). Pojištění se nevztahuje na přepravu osob a zavazadel.

XIV.Pohonné hmoty

Vozidlo je zapůjčeno s plnou nádrží pohonných hmot, se kterou se také vrací. Pohonné hmoty nejsou zahrnuty v ceně pronájmu vozu. Za nedotankování pohonných hmot klientovi nebude účtován poplatek, bude rozdíl přepočten podle aktuálního ceníku čerpací stanice. Nájemce bere na vědomí, že palivo lze použit jen bezolovnatý benzín – Natural 95.

XV. Přistavení a vyzvednutí vozidla po Praze:

Po dohodě lze vozidlo přistavit na určenou adresu. Pronajatý vůz je možné přistavit v Praze zdarma pro pronájmy na 3 dny a více.Poplatek za přistavení vozu a vyzvednutí v Praze na 1 nebo 2 dny pronájmu je 390 Kč. Mimo Prahu je za poplatek za přistavení ve výši 500,-Kč a 5,-Kč/km, ale pouze v rámci Středočeského kraje.

XVI. Čištění vozidla

Vozidlo musí být vráceno kompletně čisté. Auto je považované za čisté: exteriér - karoserie, poklice a okna nesmí mít viditelnou špínu (např.: bláto, hmyz), interiér - sedadla, místo pro nohy, palubní deska atd. musí být čisté (např.: bez trhlin, škrábanců, špinavých skvrn, nesmí zůstat odpadky). Pokud se tak nestane, pronajímatel má právo vozidlo nepřijímat.

XVII. Sankce

a) Umytí vozidla: Znečištěné vozidlo se nepřijímá!

·          propálení či trvalé znečištění sedadel 10 000,- Kč,

·          silné znečištění interiéru s možností vyčištění do 2 500,- Kč,

·          znečištění karoserie do 1000,-Kč

·          poškození plechových disků 1200,-Kč – za 1 ks

·          poškození poklic 500,-Kč – za 1 ks

·          standardní vyčištění interiéru vozu: od 300,-Kč

b) Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, daně, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce.

c) Kouření je v pronajatém voze je striktně zakázané .Za kouření v autě si pronajímatel účtuje pokutu ve výši 1000,- Kč ,

d) Za ztrátu (OTP, dokladu o zákonném poj., klíčů, poškození nebo ztrátě RZ (SPZ), atd.) bude nájemci účtována pokuta ve výši 7000,- Kč.

e) Chybějící stav paliva bude odhadnut a přepočítán běžnou cenou paliva

f) V případě chybějící části vozidla ji nájemce doplatí ve výši ceny náhradního dílu, servisní práce

Řidič odpovídá za jakoukoliv škodu zjištěnou na voze po jeho vrácení.

XVIII. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky,zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatkůa předpisů. Omnity, s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti za účelem vytvoření rezervace a vyhotovení smlouvy o pronájmu vozidla a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Omnity, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Pronájemní smlouva může být poskytnuta policii České Republiky nebo organům řešícím dopravní přestupky.